Činnost archeologického pracoviště

Činnost archeologa spočívá ve správě a budování archeologické podsbírky, terénní prospekci a provádění záchranných archeologických výzkumů. Vědecká činnost se zaměřuje na oblast okresu Ústí nad Orlicí. Snahou je postihnout historický vývoj regionu v pravěku, středověku i novověku.

Záchranné archeologické výzkumy (ZAV)

Archeologické pracoviště Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě vzniklo roku 2005, od téhož roku disponuje muzeum oprávněním na provádění archeologických výzkumů na území Pardubického kraje se zaměřením na okres Ústí nad Orlicí. V rámci tohoto regionu provádíme záchranné archeologické výzkumy. Jedná se o výzkumy na stavbách s komerčním využitím a o archeologický dohled nad individuální výstavbou. Tuto činnost provozujeme na základě pověření MK ČR a na základě dohody s AV ČR.

archeolog:
PhDr. David Vích, Ph.D.
465 461 962
739 578 523
vich@muzeum-myto.cz

Jak postupovat

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zajišťuje dle zákona 20/1987 Sb. v platném znění památkovou péči v oblasti archeologie především na území pověřených obcí Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk. Z citovaného zákona vyplývá kromě jiného povinnost stavebníků předem ohlásit zamýšlené terénní zásahy.

Postup:

1/ Před stavbou investor (či zplnomocněný subjekt) požádá RMVM o odborné stanovisko (zda je či není potřeba archeologický výzkum).
2/ Investor na základě této žádosti obdrží od RMVM vyjádření.
3/ V případě, že je nutný ZAV, sepíše s RMVM dohodu o provedení ZAV.
4/ Po ukončení ZAV obdrží investor od RMVM expertní list, který se předkládá při koloudaci.


K žádosti o odborné stanovisko je třeba v muzeu odevzdat:

1/ stručnou žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení s přesným názvem stavební akce včetně lokace a adresou stavebníka
2/ kopii situačního plánku
3/ u rozsáhlejších staveb i kopii celkového plánu stavby