Sbírky

Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje

Název projektu: Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/19.09281
Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu - více na www.strukturalni-fondy.cz/iop
Místa realizace projektu: Krajský úřad Pardubického kraje, Regionální muzeum v Chrudimi, Regionální muzeum v Litomyšli, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Východočeská galerie v Pardubicích, Východočeské muzeum v Pardubicích.

Fotografie

 

Obsahem projektu byla realizace dvou klíčových aktivit, a to Publikační platformy a Rozšíření poskytovaných služeb Technologického centra Pardubického kraje. Publikační platforma zahrnuje webový portál s online automatizovanou vazbou na IEP a manažerskou platformu. Rozšíření poskytovaných služeb TC PK obsahuje Kulturní Cloud, službu datového centra pro bezpečné a centrální uložení digitálního kulturního obsahu a certifikovaného uložení elektronických originálů. V rámci projektu došlo k digitalizaci muzejních a galerijní sbírky a k implementaci a postupnému spouštění služeb. Hlavními cíli projektu jsou zpřístupnění digitálního obsahu z fondu paměťových institucí Pardubického kraje prostřednictvím webového portálu na www.klickesbirkam.cz, poskytování souvisejících služeb pro odbornou i laickou veřejnost a dále rozšíření poskytování služeb technologického centra Pardubického kraje formou pořízení jednotného evidenčního a manažerského systému evidence a managementu muzejních sbírek pro všechny paměťové instituce zřizované Pardubickým krajem za účelem zvýšení kvality poskytované veřejné služby. V rámci projektu byla také zavedena pro celý kraj jednotná metodika evidence sbírek, vytvořeny jednotné odborné slovníky a centrální manažerský systém pro kontrolu a získání statistických a krizových výstupů. Nasazením moderních informačních technologií je zajištěna kvalitní internetová publikace regionálního kulturního dědictví, umožněna vyšší úroveň interoperability paměťových institucí a zřizovatele, dále také dosažena jednotná úroveň informačních systémů a zajištěna výměna informací mezi poskytovateli veřejných služeb, krajem jakožto jejich zřizovatelem, vzdělávacími institucemi a zájmovými skupinami.

Fotografie

 

Roztřídění muzejních sbírek

Sbírka našeho muzea se člení do 23 skupin, což čítá celkem 64 podsbírek - viz Centrální evidence sbírek http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/. Tak např. skupina architektura čítá 4, nádobí a nářadí 7 a textil 10 podsbírek. Celkový počet sbírkových předmětů dosahuje přibližně 90 tisíc.

Nejstarší předměty v naší sbírce pocházejí již z doby založení muzea v roce 1871. Jistotu, o které předměty se jedná, nám dává jejich nejstarší soupis s názvem Katalog věcný Obecního muzeum vedený přímo zakladatelem tehdejšího vysokomýtského městského muzea Karloušem Richterem. Množství velmi cenných informací o sbírkových předmětech podávají i tři evidenční knihy označené Soupis Městského muzea vysokomýtského od V. V. Škorpila, vedené jak zmíněným kurátorem muzea, tak jeho následovníky postupně od roku 1917. Zahrnují pořadová čísla 1 až 9 541.

Jak vyplývá z následujícího seznamu, je sbírka našeho muzea velmi pestrá, ale zahrnuje také řadu mimořádných předmětů i unikátů. Namátkou uveďme třeba z archeologické podsbírky kamenné broušené nástroje, štípanou industrii, předmincovní platidla (bronzové hřivny) nebo středověká militaria (železné šipky, meč, fragment drátěné košile aj.). Z architektonických prvků nelze opominout náhrobník původně umístěný v kostele sv. Vavřince a pocházející ze 14. století, který je zároveň nejstarším předmětem sbírky.

Pozornost jak pro svou velikost, tak i pro preciznost zpracování vyvolá model zemědělské usedlosti z Vysokomýtska vystavený na jubilejní zemské výstavě v Praze v roce 1891. Mezi knihami najdeme nejen mimořádně hodnotné staré tisky, ale i tři prvotisky (knihy vydané před rokem 1500), z nichž nejstarší pochází z roku 1483. V podsbírce mapy a plány je vedle zeměpisných, politických, vojenských, silničních a geodetických map (např. Komenského Moravia Marchionatus, Müllerova Bohemiae regnum in XII. Circulos divisum nebo rozsáhlá Mapa země Moravské A. V. Šembery z r. 1863), uloženo i několik zajímavých stavebních plánů z 19. století zachycujících zdejší stavby - domy, usedlosti nebo mlýny.
V podsbírce výtvarného umění vynikají mezi díly místních autorů (např. Z. Chotěnovský, J. Juška, V. Prátr, A. Šauer) velké soubory prací J. Šembery, a skicák J. Venuta s kolekcí vedut a ikonografického materiálu ze střední Evropy reprezentující výtvarné umění první poloviny 19. století. Mezi filmy najdeme jeden z dokumentárního hlediska zcela mimořádný. Zachycuje návštěva prezidenta T. G. Masaryka ve Vysokém Mýtě v roce 1929 (jedná se ovšem o nehořlavou kopii zhotovenou z originálu v roce 1992).
Zmiňme ještě mimořádně cenné fotografické pozitivy pořízené jak profesionálními (F. Berger, F. A. Brožek, F. Khýn, J. Lukeš či J. Teplý a dokonce i J. Eckert nebo J. F. Langhans), tak amatérskými fotografy (J. Černý, S. Loskot, Z. Mauer, J. Skarlický, V. Švadlena či S. Wirth). Mimořádné jsou pak soubory dvou osobností – amatérského fotografa V. Votrubce a profesionálního J. Popelky. Prvně jmenovaný dokumentoval lidový oděv a architekturu již na začátku 90. let 19. století i interiérovými snímky a druhý pracovně i ve svém volném čase dokumentoval po dobu téměř půl století významné vysokomýtské události i veškeré jen trochu zajímavé stavby ve městě, a tak zdokumentoval jeho podobu před polovinou 20. století.


Sbírkové předměty jsou v našem muzeu roztříděny do následujících skupin:

 1. Archeologie
 2. Architektura
 3. Zaměstnání venkovského lidu
 4. Těžba nerostů
 5. Řemesla
 6. Domácí a průmyslová výroba
 7. Živnosti a obchod
 8. Dopravní prostředky
 9. Textil
 10. Nádobí a nářadí kuchyňské, stolní a hospodářské
 11. Nábytek a zařízení
 12. Váhy a míry
 13. Stroje a nástroje (neřemeslné)
 14. Optika a svítidla
 15. Zbraně a sportovní potřeby
 16. Školství a osvěta, spolky a veřejný život
 17. Předměty pro zábavu a osobní potřebu
 18. Mince, medaile, odznaky
 19. Umělecké předměty
 20. Náboženství
 21. neobsazeno
 22. Archiv
 23. Přírodniny


Knihovna:
Sbírkové tisky (knihy, brožury, drobné tisky, rukopisy, seriály)
Prvotisky, staré tisky
Kramářské písně


Uvítáme Vaši nabídku kulturně-historicky významných předmětů z výše uvedených oblastí, ale i jiných, které by obohatily naše sbírky.