Bc. Soňa Krátká

kurátorka sbírek, t.č. na mateřské dovolené

Vzdělání
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor muzeologie (2003)

Spravované podsbírky
textil a doplňky (lidový a stylový, prapory a korouhve)
hračky
řemesla (práce se dřevem, tkalcovství, barvířství, koželužství, práce s kovem) 
zemědělství
živnost a obchod
dopravní prostředky

Profilová podsbírka
textil (lidový a stylový, prapory a korouhve) a doplňky, hračky, řemesla (tkalcovství a barvířství)

Odborné zájmy a aktivity
přednášky pro veřejnost (Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Turnov)

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích
členka akviziční komise v Regionálním muzeu v Litomyšli

Publikační činnost
Katalog k výstavě Od biedermeieru k secesi, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 2000. 
Detektivní práce muzejníkova …, in: Acta musei Richnoviensis, svazek 4, 2004. 
Výstava představuje typy lidových krojů, TRS, r. 12, č. 10, 2003. 
Jak se bavili naši předci v době plesů, TRS, r. 14, č. 2 až 4, 2005.
Průvodce textilní sbírkou Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, in:Sborník z odborného semináře Textil v muzeu - Nové názory a zkušenosti, Brno 2005, v tisku
R. Urbánek, S. Bezdíčková: Vratislav Votrubec - Výjimečný dokumentátor lidových staveb a oděvu, příspěvek z vědecké konference Podíl regionálních pracovníků a literatury na národopisném bádání, Jihlava 2005, in: Národopisný věstník 2005, v tisku
Sezónní dotazník Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, příspěvek ze semináře Výzkumy návštěvnosti v muzeích, Pardubice 2005, sborník v tisku
Škrdlandtová, Markéta, Doubravová Kateřina, Bezdíčková, Soňa: Péče o textilní sbírky, aneb trocha teorie nikoho nezabije, in: Sborník z odborného semináře Péče o textilní sbírky, Národní muzeum v Praze, 2006
Způsoby prezentace textilního fondu Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, in: Sborník z odborného semináře Textil v muzeu - Prezentovat, ano či ne?, Technické muzeum v Brně, 2006
Netradiční pomocníci při určování předmětů v muzeích, in: Sborník z odborného semináře Ku pomoci muzejní práci aneb Vymetáme kostlivce ze skříní, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2006
Černohorské opasky ve sbírkách našich muzeí, in: Sborník z odborného semináře Textil v muzeu - Identifikace a historického oděvu a textilií, Technické muzeum v Brně, 2007 (v tisku)
Podoby svatebního oděvu na Litomyšlsku zaznamenané na vyobrazení svatebního průvodu z roku 1836, in: sborník z odborné konference Oznamuje se láskám vašim...., Východočeské muzeum v Pardubicích, 2007 (sborník na CD nosiči - v připravách)

Realizované výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě
130. výročí založení organizace Sokol ve Vysokém Mýtě
Od biedermeieru k secesi (v omezené míře nabízena jako putovní) 
Kouzlo lidového kroje
Plesová sezona
Svět očima fotografů (výstava a katalog ke 101. výročí Klubu fotografů amatérů ve Vysokém Mýtě), leden-únor 2007
Ach, to mládí! (červenec-září 2007) výstava o životě mladých ve 20. století

Spolupráce na výstavách v jiných muzeích
Žena, žena, žena – putovní výstava pořádaná Vlastivědným muzeem v Olomouci
vlastní instalace při zápůjčce výstavy Od biedermeieru k secesi – Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, Muzeum Českého ráje v Turnově, Muzeum Prostějovska v Prostějově

Příprava a realizace seminářů
Ku pomoci muzejní práci aneb Vymetáme kostlivce ze skříní, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2006
Textil v muzeu - Prezentovat, ano či ne?, Technické muzeum v Brně, 2006 (spolupráce při organizaci semináře)

Další
spolupráce v rámci grantu - Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v České republice.