PhDr. David Vích, Ph.D.

archeolog

e-mail: vich@muzeum-myto.cz
telefon: 465 461 962, 739 578 523

Vzdělání
Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, učitelství 3. stupně, aprobace Dějepis – Občanská výchova (1999)
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha, studium archeologie (2005)
obhájení rigorózní práce na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha (2006)

Spravované podsbírky
archeologická

Zaměření v oboru a odborné aktivity
povrchové sběry
regionální archeologie
pravěk na českomoravském pomezí
přednášky pro veřejnost (Konice, Moravská Třebová) 
popularizace archeologie (přednášky na školách, regionální tisk)

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích
Česká archeologická společnost

Publikační činnost
2000a: Raně středověké nálezy z Vraclavska, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 26, 57-96.
2000b: Vrcholně středověké nálezy na Litomyšlsku v soukromých sbírkách, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 26, 132-136.
2000c: Nové archeologické nálezy na Konicku, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 1-2/2000, 20-39.
2001a: Středověké sídliště u Bohuslavic, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 1-2/2001, 45-47.
2001b: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v letech 1997-2000, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 27, 27-56.
2002a: Eneolitické nálezy na českomoravském pomezí, Pravěk NŘ 11/2001, 61-89.
2002b: Neolitické osídlení Litomyšlska a Vysokomýtska, Pomezí Čech a Moravy 5, 7-78.
2002c: Neznámý vrcholně středověký mincovní depot z Kladek, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 1-2/2002, 68-74.
2002d: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2001, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 28, 16-33.
2002e: Nová lokalita kultury zvoncovitých pohárů na k. ú. Lochenice, okr. Hradec Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 28, 123-125.
2002f: Nález zlomku laténského skleněného náramku na Vysokomýtsku, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 28, 183-185.
2003a: Pravěké nálezy na k. ú. Lázy ve sbírkách Městského muzea v Moravské Třebové, Moravskotřebovské vlastivědné listy 14, 4-5.
2003b: Nová lokalita z období laténských plochých pohřebišť na k. ú. Ptení (okr. Prostějov), Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 1-2/2003, 90-92.
2003c: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2002, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 30-51.
2003d: Pravěké nálezy z k. ú. Jaroměřice (okr. Svitavy) ve sbírkách Městského muzea v Moravské Třebové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 106-113.
2003e: Sídliště lidu lužických popelnicových polí u Jevíčka – nad „Finsterlovou hlubinou“, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 114-127.
2003f: Zapomenuté sídliště kultury lužických popelnicových polí na Moravskotřebovsku, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 128-133.
2003g: Pozdně hradištní nálezy na k. ú. Sedliště (okr. Svitavy), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 185-192.
2004a: Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí ve Ptení, okr. Prostějov, Archeologické rozhledy LVI, 348-382.
2004b: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2003, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 30-47.
2004c: Raně středověké nálezy na k. ú. Osík (okr. Svitavy), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 141-158.
2004d: Středověké nálezy z povrchových sběrů na k. ú. Tisová (okr. Ústí nad Orlicí), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 212-225.
2004f: Dodatek k neolitickým a eneolitickým nálezům na pomezí Čech a Moravy, Moravskotřebovské vlastivědné listy 14, 2-6.
2005a: Laténské nálezy na českomoravském pomezí, Pravěk NŘ 13/2003, 309-350.
2005b: Pozdně hradištní nálezy z k. ú. Kornice (okr. Svitavy), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 31, 212-222.
2005c: Středověké nálezy z k. ú. Cerekvice nad Loučnou (okr. Svitavy) z povrchových sběrů, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 31, 223-236.
2005d: Archeologické nálezy uložené v městské knihovně v Jevíčku, Moravskotřebovské vlastivědné listy 16, 1-2.
2005e: Ojedinělý neolitický nález z Rychnovska, Orlické hory a Podorlicko 13, 289-290.
2006a: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Katalog archeologické sbírky, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 62. Praha.
2006b: Detektory kovů v archeologii: úhel pohledu regionálního archeologa, Archeologické rozhledy LVIII, 301-306.
2006c: Středověké nálezy z katastrálního území Vysoké Mýto, Pomezí Čech, Moravy a Slezska 7, 149-160.
2006d: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě za rok 2005, Pomezí Čech, Moravy a Slezska 7, 217-231.
2006e: Drobný soubor vrcholně středověké keramiky z Jevíčka, Moravskotřebovské vlastivědné listy 17, 7-8.
2006f: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2005, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 32, 48-52.
2006g: Středověké nálezy získané povrchovými sběry u obce Sedlec (okr. Ústí nad Orlicí), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 32, 117-123.
2007a: Českomoravské pomezí v době římské, Pravěk NŘ – Supplementum 17. Brno, 173-229.
2007b: Objev pravěké kulturní vrstvy v Trstenici (okr. Svitavy), Archeologie ve středních Čechách 11, 251-256.
2007c: Nález eneolitické mědděné sekery na Litomyšlsku, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 33, 64-68.
2007d: Nález železného vrcholně středověkého hrotu šípu z Poličska, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 33, 223-225.
2008a: Raně středověké nálezy získané při záchranném archeologickém výzkumu v Cerekvici nad Loučnou (okr. Svitavy), Archeologie ve středních Čechách 12, 693-699.
2008b: Archeologický výzkum při přístavbě ZŠ ve Vraclavi, Archeologie ve středních Čechách 12, 773-776. 
2008c: Záchranný archeologický výzkum v areálu zemědělského družstva v Cerekvici nad Loučnou, Pomezí Čech, Moravy a Slezska 9, 199-224.
2008d: Nálezy doby římské v jižní části Malé Hané, in:Droberjar, E. - Komoróczy, B. - Vachůtová, D. (eds.): Barbarská sídliště. 
Chronologické, ekonomické historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů, 147-160. Brno.
2009a: Nové archeologické nálezy z Rabouňského hradiště, Archeologie ve středních Čechách 13, 503-507.
2009b: Orlické muzeum v Chocni. Katalog archeologické sbírky I.-II., Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 74. Praha.
2009c: Archeologická situace z přelomu raného a vrcholného středověku ze Štěnce, Východočeský sborník historický 16, 77-91.
2010a: Nejstarší dějiny Lanškrounska, Lanškrounsko, Vlastivědný 
sborník Městského muzea Lanškroun 8, 2-4.
2010b: Nález měděné eneolitické sekery na Lanškrounsku, Archeologie ve středních Čechách 14, 53-61.
2010c: Středověká studna ve Vraclavi, Archeologické rozhledy LXII, 348-358.
2010d: Nález bronzového náramku z k. ú. Lukavice u Žamberka, Orlické hory a Podorlicko 16, 295-298.
2010e: Nálezy kultury lužických popelnicových polí na českomoravském pomezí, Pravěk NŘ - Supplementum 20. Brno.
2010f: Nálezy doby římské na středním toku řeky Loučné. In: Beljak, J. - Březinová, G. -Varsik, V. (eds.): Archeológia barbarov 2009. 
Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes, Tomus X, 713-727. 
Nitra.
2010g: Neznámá vrcholně středověká fortifikace na k. ú. Lanšperk, Castellologica bohemica 12, 319-343.
2011a: Archeologické nálezy ve sbírkách Městských muzeí v České Třebové, Letohradu, Ústí nad Orlicí a Žamberku, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 80. Praha.
2011b: Archeologické nálezy z jedné privátní sbírky, Archeologie ve středních Čechách 15/2, 999-1015.
2010-2011: Nový nález kultury se šňůrovou keramikou na Moravskotřebovsku, Moravskotřebovské vlastivědné listy 21, 2-3.
2012a: Neolitické a eneolitické osídlení severní části Boskovické brázdy, Archeologie ve středních Čechách 16, 29-126.
2012b: Nové halštatské sídliště v k. ú. Vysoké Mýto, Archeologie východních Čech 2011/1, 75-80.
2012c: Raně středověké archeologické nálezy z k. ú. Říkovice (okr. Svitavy), Archeologie východních Čech 2011/1, 100-109.
2012d: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě za léta 2008-2009, Archeologie východních Čech 2011/1, 137-153.
2012e: Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v letech 2008-2009, Archeologie východních Čech 2011/1, 154-161.
2012f: Středověké nálezy z k. ú. České Heřmanice (okr. Ústí nad Orlicí), Archeologie východních Čech 2011/2, 95-98.
2012g: Vrcholně středověké opevnění v k. ú. Výprachtice, Archaeologia historica 37, 469-476.
2012h: Kladky – neznámé hradiště na severozápadní Moravě. Možnosti detektorového průzkumu v archeologii, Památky archeologické CIII, 233-272.
2013a: Archeologické nálezy z jedné privátní sbírky II, Archeologie ve středních Čechách 17/1, 315-331.
2013b: Intaktní vrcholně středověká situace z Damníkova na Lanškrounsku, Archeologie východních Čech 3/2012, 165-171.
2013c: Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v letech 2010-2011, Archeologie východních Čech 3/2012, 172-184.
2013d: Drobné záchranné archeologické výzkumy v hisotrickém centru Vysokého Mýta v letech 2007-2012, Archeologie východních Čech 3/2012, 185-204.
2013e: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v letech 2010-2011, Archeologie východních Čech 3/2013, 249-257.
2013f: Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest, Archaeologia historica 38, 705-729.
2014a: Nový bronzový depot od Rabštejnské Lhoty, Archeologie východních Čech 4/2012, 65-72.
2014b: Přehled archeologických akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2012, Archeologie východních Čech 4/2012, 235-240.
2014c: Spony z doby římské ze severní části Boskovické brázdy, Archeologické rozhledy LXVI, 704-730.
2014d: Výzkum středověké jímky na Palackého náměstí v Jevíčku, Archeologie východních Čech 5/2013, 112-147.
2014e: Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2012, Archeologie východních Čech 5/2013, 183-204.
2014f: Skleněné artefakty protohistorického období z pomezí Čech a Moravy. In: Komoróczy, B. (ed.): Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů (Archeologie barbarů 2011), Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno. Brno, 101-110.
2014g: Pravěk Svitavské brázdy a okolí. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 117-132.
2014i: Nástin nejstarších dějin Malé Hané, Historica Olomucensia, Supplementum II, 21-52.1993: Archeologické nálezy na katastru Dolní a Horní Sloupnice (okr. Ústí nad Orlicí), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 19, 20-28. (s V. Vokolkem)
1997: Nálezy získané do sbírek AO MVČ v letech 1996-97, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 23, 3-27. (s V. Vokolkem)
2002: Pravěké osídlení. in: Nekuda, V. (ed.): Moravskotřebovsko, Svitavsko, Vlastivěda moravská, Brno, 115-124. (s A. Matějíčkovou)
2003: Archeologické nálezy zjištěné při výměně sloupů vysokého napětí v úseku Česká Třebová – Choceň, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 79-85. (s M. Cejpovou)
2003: Archeologické nálezy z Konicka ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 1-2/2003, 93-99. (s P. Šlézarem)
2006: Nález zlomku rukojeti naběračky-cedníku typu E160-161 z Plotišť nad Labem, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 32, 99-105. (s J. Jílkem)
2007: Laténské osídlení Boskovicka, Pravěk NŘ – Supplementum 17. Brno, 11-86. 2008a: Laténské nálezy hrobového charakteru ze sbírek Orlického muzea v Chocni, Archeologie ve středních Čechách 12, 565-574. (spolu s M. Hlavou)
2008b: Nákončí z doby avarské z Kouřimska a byzantská přezka z Čech (?),Archeologie ve středních Čechách 12, 619-624. (spolu s N. Profantovou)
2008c: Doklad staroeneolitického sídliště ve Vysokém Mýtě-Průhonech (okr. Ústí nad Orlicí), Archeologie ve středních Čechách 12, 107-112. (spolu s M. Soukupem)
2008d: Raně středověké osídlení Malé Hané na pomezí Čech a Moravy, Přehled výzkumů 49, 133-164. (spolu s N. Profantovou)
2009: Nálezy mincí v areálu hradiště Rabouň u obce Doly (okr. 
Chrudim), Numismatický sborník 23/2008, 231-234. (spolu s J. Militkým)
2009: Ke kontaktům mezi východními Čechami a Moravou v počátcích doby římské, in: Karwowski, M. - Droberjar, E. (Eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. 
Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji Sanok, 13-17 października 
2008. Rzeszów 2009, 237-247. (spolu s E. Droberjarem)
2010: Archeologické nálezy v okolí Nových Hradů, Pomezí Čech, Moravy a Slezska 11, 195-209. (spolu s M. Hrubešem a M. Severou)
2010: Archeologický výzkum v lokalitě Vysoké Mýto - Mlýnský potok, okr. Ústí nad Orlicí, Archeololgie ve středních Čechách 14, 871-874. (spolu s M. Bekovou).
2010: Pravěké nálezy z hradního kopce v Potštejně, okr. Rychnov nad Kněžnou, Archeologie ve středních Čehách 15, 301-305. (spolu s T. Bekem)
2011: Nález měděné eneolitické sekery s Nových Sídel, okr. Svitavy, Archeologie ve středních Čechách 15/2, 767-769. (spolu s P. Halouskou)
2011: Nové žárové pohřebiště z doby římské v Jevíčku-Předměstí, okr. Svitavy, in: Droberjar, E. (ed.): Archeologie barabarů 2010: hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem, Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc, 23-38. (spolu s E. Droberjarem)
2011b: Hromadný nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z Ústí nad Orlicí, Numismatický sborník 25/2010, 155-156. (spolu s J. Militkým)
2011c: Nález uherského dukátu Ladislava V. v Českých Libchavách (okr. Ústí nad Orlicí, Numismatický sborník 25/2010, 169-170. (spolu s J. Militkým)
2012: Hromadný nález pražských grošů Václava II. z Oucmanic (okr. Ústí nad Orlicí), Numismatický sborník 26/2011, 138-142. (spolu s J. Militkým)
2012: Soubor kovových předmětů z dosud neznámé lokality na Litomyšlsku, Archeologické rozhledy LXIV, 89-128. (spolu s P. Žákovským)
2012: Hromadný nález pražských grošů Václava II. z Oucmanic (okr. Ústí nad Orlicí), Numismatický sborník 26/2011, 138-142. (Spolu s J. Militkým)
2012: Nové laténské metalické nálezy z východních Čech a severozápadní Moravy. In: Březinová, G. – Varsík, V. (eds.): Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu, Archaeeologica Slovaca Monographiae IV. Nitra, 439-442. (spolu s T. Mangelem)
2012: Zlacený vrchlík z Bošína (okr. Ústí nad Orlicí) a problém dokladů přítomnosti raně středověké elity ve východních Čechách. In.: Doležel, J. – Wihoda, M. (edd.): Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Brno, 197-207. (spolu s N. Profantovou)
2013: Bronzová jehlice z Rabštejnské Lhoty, Archeologie východních Čech 3/2012, 153-157 (spolu s J. Musilem)
2013: Neznámé sídliště ze střední doby hradištní z Lozic, okr. Chrudim, Archeologie ve středních Čechách 17/2, 731-743. (spolu s J. Musilem a J. Kuchynkou)
2014: Časně eneolitické sídliště v Cerekvici nad Loučnou, Archeologie východních Čech – supplementum 1, Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, Hradec Králové, 323-334. (spolu s P. Šídou)
2014: Pozdně paleolitická stanice z Bohuňovic na Litomyšlsku, Archeologické rozhledy LXVI, 67-93. (spolu s M. Moníkem)
2014: Tři drobné hromadné nálezy pražských grošů ze Svitavska, Numismatický sborník 28/1, 144-148. (spolu s O. Černohorským)
2014: Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest, Archaeologia historica 39, 549-561.
2014: Nález hromového klínu v Panoším Újezdu na Rakovnicku, Archeologie ve středních Čechách 18, 901-902. (spolu s P. Kašparem)Realizované výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě
Na cestě k městu - výstava o lokalitě Tisová - Staré Mýto , 2006 (spoluautorství, ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové)

Konference a semináře
organizování konferencí Detektory kovů v archeologii I-IV (2006-2010) ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze